О студијском програму

Менаџмент квалитетом

О студијском програму

Студијски програм пружањем савремених знања и потребних вештина, обезбеђује свршеним студентима – струковним инжењерима менаџмента квалитетом стицање друштвено оправданих и корисних компетенција применљивих у пословању савремене организације. Они ће бити оспособљени за стручно обављање послова управљања квалитетом производа и услуга, што обухвата пројектовање, успостављање, одржавање и побољшавање система менаџмента квалитетом у складу са савременим трендовима и међународним стандардима за менаџмент квалитетом.

Циљеви студијског програма су:

• Пружање знања из области менаџмента квалитетом применљивих у свим областима производње и пружања услуга.
• Пружање знања из области инжењерског менаџмента неопходних за успешну комуникацију у оквиру пословног система и реализацију програма побољшања функционисања организације било које делатности, структуре и облика организовања.
• Оспособљавање студената да у улози инжењера менаџмента квалитетом успешно реализују програме пројектовања, успостављања, одржавања и сталног побољшавања система менаџмента квалитетом у организацији.
• Развој способности и стицање вештина за успешно укључивање у решавање професионалних задатака у области менаџмента квалитетом.
• Оспособљавање за даље стручно усавршавање. 

Студијски програм Менаџмент квалитетом је уасглашен са Мисијом школе, акредитован у складу са стандардима за акредитацију високошколских установа и студијских програма у Републици Србији и усаглашен са европским стандардима високог образовања. Структура и садржај студијског програма Менаџмент квалитетом усаглашени су са савременим и актуелним научним и стручним сазнањима области обезбеђења квалитета и управљања квалитетом производа и услуга. Основне студије трају три године (шест семестара). Предмети су једносеместрални, а студент, поред обавезних предмета, може да изабере одређен број изборних предмета у складу са својим интересовањем и склоностима. Стечена теоријска знања студент усавршава кроз различите облике практичног рада. Студијски програм је усаглашен и компатибилан са студијским програмима других високих школа и факултета у међународном окружењу на којима се изучава менаџмент квалитетом, а стечена знања и вештине применљива су и изван граница наше земље.

Реализација студијског програма одвија се применом разноврсних облика наставног рада: теоријска излагања, практичне вежбе, самостани и тимски рад студената, стручна пракса. Теоријску наставу изводи компетентно наставно особље – професори струковних студија и сарадници у настави, са потребним научним звањима и великим искуством у пракси. Практичним вежбама обебеђује се потпуно разумевање и способност примене теоријских знања. У оквиру практичних вежби студенти се, кроз израду самосталних и тимских радова (семинарски рад, стручни рад, …) подстичу на критичко промишљање теоријских и практичних проблема у области менаџмента квалитетом производа и услуга, праћење новина у струци при решавању проблема, примену одговарајућих метода и техника и повезивање знања из различитих области. Посебна пажња посвећена је осмишљавању и реализацији практичне наставе и стручне праксе у производним, услужним и другим организацијама, чиме се студентима омогућава да се, у реалним условима, упознају са структуром, садржајем и функционисањем система менаџмента квалитетом, примене стечена теоријска знања и вештине и оспособе се за самосталан рад.

Посебно треба истаћи оспособљавање студената за тимски рад, као најефективнији и најефикаснији облик рада у обављању послова у области менаџмнета квалитетом. Тимском реализацијом задатака који се односе на решавање одређених проблема из области менаџмента квалитетом, што обухвата сагледавање проблема, дефинисање и дискусију могућих решења, комуницирање у оквиру тима, дефинисање решења, израду докумената и др. студенти се оспособљавају за рад у мултидисциплинарним стручним тимовима, свеобухватно систематско сагледавање проблема и дефинисање решења.

Израда завршног рада је завршна и најзначајнија фаза школовања. Завршним радом студент показује своју спремност и способност да знања и вештине стечена у току школовања примењује у практичном раду и тиме доприноси остваривању успеха организације у којој ће извршавати послове у области менаџмента квалитетом. Због тога се при избору теме за завршни рад тежи да она обухвати решавање реалних, практичних проблема уз максимално уважавање склоности студената. Завршни рад је самостални рад студента, при чему му је на располагању потребна помоћ ментора и свих других наставника и сарадника Школе.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017