О студијском програму

Графичка технологија

О студијском програму

Сврха студијског програма је да образује инжењере графичке технологије за потребе графичке индустрије. Развој графичких предузећа стално и директно прати како потребе осталих индустријских грана, тако и друштва у целини, преко различитих видова штампаних медија. Школовање потребног стручног кадра раније се изводило у средњим школама, вишим школама и на факултетима. У данашњем систему образовања, после средње школе, будући студенти се опредељују за струковне или академске студије. Овај студијски програм је у сектору основних струковних студија високог образовања.

У Србији је тренутно активно преко 2.000 већих или мањих графичких предузећа чији прозводни програми обухватају широку лепезу графичких производа, као што су: новине и часописи, амбалажни производи, књиге, комерцијални производи, учила итд. Да би своју производњу могли да ускладе са захтевима савременог тржишта графичких производа, евидентна је стална потреба за запошљавањем образованих графичких кадрова, међу којима су и инжењери графичке технологије које образује Београдска политехника. У многим графичким организацијама, налази се велики број графичких инжењера који су своје високо образовање стекли управо на Београдској политехници. Они су запослени на различитим радним местима и то како на онима који обезбеђују реализацију кључних процеса у технолошким поступцима добијања графичких производа, тако и у менаџменту различитим организационим јединицама или предузећа у целини.

Циљ студијског програма је да се на приступачан, доступан и квалитетан начин образују инжењери који могу да одговоре потребама савремене графичке индустрије. Ови инжењери, са стеченим теоријским и практичним знањима и вештинама, могу да се укључе у обављење текућих инжењерских послова у припреми, штампи и доради као специфичним технолошким фазама и да целовито те фазе интегришу у ефикасан процес добијања графичког производа. Такође, оспособљени су да прате и у производни процес уводе савремена достигнућа графичке технологије коју карактерише перманентно и интензивно усавршавање.

Сви облици практичне наставе, а нарочито израда самосталних радова, стварају услове за стицање адекватних вештина неопходних за осмишљавање и реализацију израде различитих врста графичких производа. Вежбе које се спроводе у графичким предузећима и које се обављају истовремено за више предмета, омогућавају да се студенти од самог почетка навикавају на повезаност и међусобну зависност свих основних фаза које сачињавају процес добијања сваког графичког производа. Непрекидан и интензиван процес модернизације графичке производње, условљава и осавремењавање студијског програма, како би се образовали стручњаци који су потребни графичкој индустрији. Градиво, које се изучава у оквиру академско-општеобразовних, стручних и стручно-апликативних предмета, као и распоред предмета по годинама студирања, обезбеђује добру покривеност свих области везаних за графичку струку и у складу је са потребама образовања графичких инжењера. Обухваћена су и општа инжењерска знања и знања из појединачних области графичке струке. Предмети се по садржају и реализацији наставе уклапају у целину, што даје позитиван ефекат на стварање стручног кадра. Радом на конкретним задацима у току теоретске наставе и на практичним вежбама у Школи и графичким предузећима, студент остварује непосредан увид у повезаност теоретских и практичних знања и вештина.

Графичка прозводња је релативно широка привредна делатност коју сачињава велики број различитих производних поступака за добијање обимне палете графичких производа. Иако са бројним разликама и специфичностима, за велику већину прозводних поступака је заједничко да садрже графичку припрему, штампу и графичку дораду. Управо изучавање теоретских знања и стицање практичних вештина на овим предметима, праћено изучавањем графичких машина и материјала, типографских правила и софтверских пакета чине суштину студијског програма. На тај начин студенти се оспособљавају да свеобухватно сагледају, анализирају и самостално пројектују поступке за добијање графичких производа који се у пракси најчешће појављују. У току израде самосталних радова, а нарочито приликом релизације практичних вежби, радне и стручне праксе у графичким предузећима и на крају, израде коначног дипломског рада, студенти сагледавају значај теоријских знања у решавању практичних проблема, као и међусобну повезаност великог броја различитих знања и вештина, неопходних за добијање квалитетног графичког производа. Посебна пажња је посвећена томе да студенти сазнају и прихвате да графичка производња мора да се одвија сагласно захтевима за очување животне средине.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017