О студијском програму

Дизајн ентеријера

О студијском програму

Циљ студијског програма Дизајн ентеријера је образовање струковних дизајнера који ће имати теоријска, практична знања и вештине за успешно обављање својих професионалних задатака из области дизајна ентеријера. По завршетку студија студент стиче стручни назив Струковни дизајнер.

Студије трају 3 године (6 семестара) и завршавају се израдом и одбраном Завршног рада. Студијски програм Дизајн ентеријера има два модула, од којих се један изводи по класичном моделу студија, а други по дуалном моделу студија.

Након завршеног студијског програма Дизајн ентеријера студент ће бити оспособљен за израду свеобухватног идејног дизајнерског концепта и финалног решења ентеријера заснованог на креативном истраживању просторних проблема, укључујући одрживо коришћење унутрашњих простора на основу свих релевантних стандарда. Током школовања студент се оспособљава да професионално и визуелно уобличи и пренесе идеју користећи стратегије критичког и креативног мишљења, којим би креирао решења унутрашњег простора, диспозиције намештаја и опреме, имајући у виду избор материјала, тип грађевине, захтеве наручиоца, инсталације у просторији, стандарде безбедности и одрживости. Студент ће бити оспособљен да креира визуелну презентацију интегрисану у пројекат, користећи адекватне рачунарске програме, писмено састави образложење пројектних решења и усмено комуницира дизајнерска решења.

На студијски програм могу се уписати кандидати који имају претходно стечено средње образовање и положен класификациони испит из теста општег образовања, цртања и теста склоности и способности. Изузетно, на студијски програм из поља уметности могу се уписати и кандидати без полагања класификационог испита, ако су освајали награде на републичким и међународним конкурсима из одговарајуће области.

Поред обавезних предмета, постоје и изборни предмети који студентима пружају знања из сродних области. Предмети су конципирани тако да се ставља акценат на самосталан и практичан рад студента и његово ангажовање и активност у наставном процесу.

По завршетку студија студенти стичу следеће компетенције: способност претраживања стручне литературе; примењивање информационих технологија; способност рада у тиму; способност комуникације на енглеском језику; способност примењивања знања у пракси; способност наставка студирања. Специфичне компетенције које студент стиче су: способност креативног повезивања знања из области дизајна ентеријера; способност дизајнирања унутрашњих простора различите намене, а према унапред дефинисаним захтевима; способност примењивања савремених рачунарских програма релевантних за област дизајна ентеријера; способност примене техничких захтева у дизајнерском процесу; способност вербалне и писане презентације дизајнерског решења; способност праћења актуелности и трендова из области дизајна ентеријера.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017