Предавачи

Стари студенти

Консултације јесен:
У договору са сарадником
Консултације пролеће:
У договору са сарадником
Е-адреса:

Сенка Живков

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Консултације јесен:
Четвртак, 12:00 – 14:00
Консултације пролеће:
Петак, 12:00 – 14:00
Е-адреса:
zzdravkovic@politehnika.edu.rs

Жељко Здравковић

Дизајнер и креативни уметник, рођен и одрастао у Београду. По завршетку основних студија са изузетно високим просецима (Дизајн индустријских производа на Високој школи струковних студија Београдска политехника и основних академских студија комуникологије на Факултету за медије и комуникације), уписује мастер академске студије "Дизајн нових медија" на Факултету дигиталних уметности, Универзитета Метрополитан које успешно завршава. Новембра 2013. године бира се у звање сарадника практичне наставе за ужу стручну област дизајн индустријских производа, а 2016. године бира се у звање стручног сарадника. Свој професионални рад базира на употреби савремених дигиталних технологија у индустријском и графичком дизајну и образовању. Од 2009. до 2013. године успешно сарађује са компанијом Google на изузетно медијски пропраћеном пројекту 3Д Београд, у оквиру кога бива позван као гост предавач од стране шпанског Универзитета “Politecnica de Valencia”, департмана за архитектуру, технологије и индустријски дизајн . Поседује велико пословно искуство у сарадњи са многим градским институцијама, институтима и пословним компанијама у земљи и инострантсву. Учествовао је и водио бројне међународне конференције из области дигиталних технологија (Google конференције у Цириху, Милану, Барселони, Лиону, Београду...). Добитник је бројних награда, признања и сертификата из области индустријског дизајна у земљи и иностранству.Тренутно је на уметничким докторским студијама Универзитета уметности, на одсеку Вишемедијска уметност. Жељков животни мото је “Живи, воли и креирај”.

Консултације јесен:
Среда, 17:00 – 19:00
Консултације пролеће:
Среда, 17:00 – 19:00
Е-адреса:
dkovacevic@politehnika.edu.rs

др Данијела Ковачевић

Рођена је 31.01.1984. године у Смедереву, Република Србија. Дипломирала је на Технолошко-металуршком факултету у Београду 2010. и исте године уписала постдипломске студије на студијском програму Инжењерство материјала. Радила је као истраживач у Иновационом центру Технолошко-металуршког факултета у Београду у оквиру пројекта интегралних интердисциплинарних истраживања „Синтеза, развој технологија добијања и примена наноструктурних мултифункционалних материјала дефинисаних својстава“ Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и учествовала у реализацији пројеката “Развој нових технологија производње полиола различитих својстава из отпадне полиетилентерефталатне амбалаже и алкидних, полиестарских и полиуретанских производа базираних на тим полиолима, И, ИИ и ИИИ фаза “, Секретаријата за заштиту животне средине Града Београда и Технолошко-металуршког факултета. Током 2012. године била је на стручно-истраживачком усавршавању на Катедри за цивилно инжењерство и инжењерство заштите животне средине у Тернију, Универзитет у Перуђи, Италија. Научно звање доктор наука - технолошко инжењерство - инжењерство материјала стекла је на Технолошко-металуршком факултету у Београду 2015. године. Радни однос у Школи засновала је 2015. године као демонстратор у настави. Године 2016. изабрана је у звање предавача струковних студија за предмете у ужој стручној области – Материјали и обавља обавља послове наставника у звању предавача за предмете Материјали и Технологија производа од коже.

Консултације јесен:
Петак, 12:00 – 14:00
Консултације пролеће:
Четвртак, 11:00 – 13:00
Е-адреса:
akutricki@politehnika.edu.rs

Александар Кутрички

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Консултације јесен:
Среда, 10:00 – 12:00
Консултације пролеће:
Среда, 10:00 – 12:00
Е-адреса:
smarkovic@politehnika.edu.rs

др Саша Марковић

Рођен је 07.05.1968. Дипломирао 1991. године, магистрирао 1999. године и докторирао 2012. године и стекао научно звање доктора економских наука. За предавача предмета из области маркетинга изабран је 2006. године. Од 2012. године има звање професора струковних студија за ужу стручну област – Пословање производних и услужних организација.

Консултације јесен:
Четвртак, 9:00 – 11:00
Консултације пролеће:
Четвртак, 9:00 – 11:00
Е-адреса:
imatic@politehnika.edu.rs

др Ивана Матић Бујагић

Рођена је 25.02.1988. године у Аранђеловцу. Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, уписала је школске 2007/2008. год., а дипломирала је 2011. године. Мастер студије на истом факултету је завршила 2012. год. Школске 2012/2013. године уписала је докторске академске студије на Технолошко-металуршком факултету. Четири пута је награђена Повељом Панте С. Тутунџић Технолошко-металуршког факултета за изузетан успех на основним академским студијама. Добитник је такође и специјалног признања Српског хемијског друштва за 2012. годину за изузетан успех у току студија. Од 2012. године Ивана Матић Бујагић је ангажована у Школи у својству демонстратора. Такође је активно укључена у научно-истраживачки пројекат финансиран од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.

Консултације јесен:
Уторак, 10:00 – 12:00
Консултације пролеће:
Среда, 8:00 – 10:00
Е-адреса:
ljmasirevic@politehnika.edu.rs

др Љубомир Маширевић

Рођен je у Зрењанину 21. 08. 1979. Након што je завршио средњу школу, уписао je Филозофски факултет у Београду 1999. године, одсек за социологију. Дипломирао је као студент генерације 2004. на тему Кастелсово схватање глобализације и тиме стекао звање дипломирног социолога. Након основних студија, уписао је 2004. магистарске студије Филма и медија на Факултету драмских уметности у Београду. Тема магистарске тезе коју је одбранио 2007. била је Филм и насиље и тиме је стекао звање магистра наука о драмским уметностима из области медија и филма. Исте године 2007. пријавио је докторску тезу Постмодерна друштвена теорија на примеру савременог филма на Филозофском факултету у Београду на одсеку за социологију. Због изузетног успеха у студирању Министарство наука Србије му је по пријављивању доктората доделио стипедију 2007. године. 2010. успешно је одбранио тезу и тиме стекао звање доктора социологије.

Консултације јесен:
Уторак, 13:00 – 15:00
Консултације пролеће:
Уторак, 10:00 – 12:00
Е-адреса:
anastasic@politehnika.edu.rs

др Александра Настасић

Рођена је 16.05.1973. године у Београду. Дипломирала је 1998. године на групи за Термотехнику, Машинског факултета Универзитета у Београду. Научно звање магистар техничких наука у области машинства, ужа научна област Индустријско инжењерство, стекла је на истом факултету 2006. године, одбраном магистарске тезе под називом „Модел међузависности ситуационих фактора организационе културе и организационе структуре“. У оквиру рада на магистарској тези учествовала у истраживању Економског Института на пројекту „Утицај других контингентних фактора на организациону структуру“. Научно звање доктор техничких наука у области Индустријско инжењерство и менаџмент стекла је 2016. године на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Универзитет у Новом Саду, одбраном докторске дисертације под називом „Организациона култура и задовољство корисника у високошколским установама“. Похађала и успешно завршила семинаре ’’Усавршавање универзитетских наставника – базични програм’’ и „Високошколска дидактика“ у организацији Филозофског факултета у Београду, курс за водеће провераваче система менаџмента квалитетом, као и већи број курсева, семинара и радионица из области система менаџмента. Коаутор је монографије, уџбеника и скрипти. Научне и стручне радове објављивала је у часописима и учествовала је раду већег броја домаћих и међународних научно-стручних скупова и конференција. Радни однос у Школи засновала је 1998. године као стручни сарадник. У звање предавача за предмете из уже научне области Индустријско инжењерство изабрана је 2006. године, а од 2011. године и за предмете из уже научне области Инжењерски менаџмент. За руководиоца Службе квалитета Београдске политехнике постављена је 2008. године.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017