Рангирање

Стари студенти

ПОСТУПАК РАНГИРАЊА СТУДЕНАТА ЗА УПИС НА ТЕРЕТ БУЏЕТА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ


Прелиминарне ранг листе за упис на терет буџета у шк. 2020/21. можете погледати овде.
Списак студената који су остварили право да задрже статус буџета у шк. 2020/2021. можете погледати овде.
Упис на буџет за студенте уписане по афирмативном програму можете погледати овде.

Рангирање студената чије се студије финансирају из буџета врши се на основу остварених резултата у текућој школској години за упис у наредну школску годину, за време редовног трајања студија.

У поступку рангирања студената, а при израчунавању ЕСПБ бодова и просечне оцене, рачунају се испити који су положени или полoжени и признати у текућој (2019/2020.) школској години.

У складу са Законом о високом образовању, чл.103. став 1.  Студент који у текућој школској години оствари 48 ЕСПБ бодова  има право да се у наредној школској години  финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја  чије се студије финансирају из буџета.

Студент који у последњој години студија има статус студента који се финансира из буџета, задржава право да се финансира из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија. (Закон о високом образовању, чл.103 став 3.)

Такође, у складу са Законом о високом образовању, чл.103. став 6. Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену студија.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАНГИРАЊЕ СТУДЕНАТА

Рангирање студената врши се по студијским програмима применом следећих основних критеријума:

       1.година уписа у Школу

       2. остварени ЕСПБ бодови у текућој школској години,

       3. остварени успех (просечна оцена) у у текућој школској години.

Допунски критеријуми за рангирање студената

У случају да двоје или више студената испуњавају исте услове по основним критеријумима, примењиваће се допунски критеријуми:

      1. Остварени ЕСПБ бодови у претходној школској години, односно остварена просечна оцена у случају подударања ЕСПБ бодова. За студенте прве године студија, позиција на коначној ранг листи при упису у Школу.

      2. За студенте уписане без полагања пријемног испита који су по поступку признавања испита стекли услов да се у наредној школској години рангирају за финансирање на терет буџета, посматраће се број остварених ЕСПБ бодова у текућој школској години на Београдској политехници. У случају подударања ЕСПБ бодова у разматрање ће се узети остварена просечна оцена у текућој школској години.

УТВРЂИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ И УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ (2020/2021.) ГОДИНУ

     - По завршетку свих испитних рокова, односно 05. октобра  2020објављује се прелиминарна ранг листа у складу са горе наведеним критеријумима.

     - Студент има право приговора на прелиминарну ранг листу у року од 24 часа од објављивања ранг листе.

     - Приговор се подноси путем шалтера студентске службе.

     - За упис школске 2020/2021. године коначна ранг листа се објављује 08. октобра 2020.године.

     - Приговор на коначну ранг листу упућује се овлашћеном лицу Школе у року од 24 часа од објављивања коначне ранг листе.

     - Упис студената по коначној ранг листи вршиће се од 12. октобра 2020. закључно са 16. октобром 2020.

     - Студент који сам финансира своје школовање, а рангирао се у оквиру коначне ранг листе, при упису мора да да изјаву да не жели да се упише по ранг листи за упис на буџет.

     - Студент који паралелно студира на два студијска програма, при упису у наредну школску годину мора да се изјасни на ком студијском програму не жели да се финансира на терет буџета.

     - По завршеном термину предвиђеном за упис буџетских студената вршиће се ''проширивање'' коначне ранг листе, односно вршиће се упис на терет буџета на преостала слободна места до попуне квоте, а у складу са утврђеном коначном ранг листом.

     - После предвиђеног рока за упис у школску 2020/2021. годину, а у случају преосталих места на буџету, студент плаћа накнаду за упис после рока. Последњи дан за закаснели упис је 31. октобар текуће календарске године. После овог рока студент губи статус студента.

КВОТЕ ЗА УПИС БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА

Квоте су утврђене у складу са Законом о високом образовању члан 99., став 3. и 5.


У Београду, 28.08.2020. године         

Руководилац студентске службе

 Љиљана Вуковић

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017