Рангирање

Стари студенти

ПОСТУПАК РАНГИРАЊА СТУДЕНАТА ЗА УПИС НА ТЕРЕТ БУЏЕТА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ


Рангирање студената чије се студије финансирају из буџета врши се на основу остварених резултата у текућој школској години за упис у наредну школску годину, за време редовног трајања студија.

У поступку рангирања студената, а при израчунавању ЕСПБ бодова и просечне оцене, рачунају се испити који су положени или полoжени и признати у текућој (2020/2021.) школској години.

У складу са Законом о високом образовању, чл.103. став 1.  Студент који у текућој школској години оствари 48 ЕСПБ бодова  има право да се у наредној школској години  финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја  чије се студије финансирају из буџета.

Студент који у последњој години студија има статус студента који се финансира из буџета, задржава право да се финансира из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија. (Закон о високом образовању, чл.103 став 3.)

Такође, у складу са Законом о високом образовању, чл.103. став 6. Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену студија.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАНГИРАЊЕ СТУДЕНАТА

Рангирање студената врши се по студијским програмима применом следећих основних критеријума:

година уписа на студијски програм,

остварени ЕСПБ бодови у текућој школској години,

остварени успех (просечна оцена) у у текућој школској години.

Допунски критеријуми за рангирање студената

У случају да двоје или више студената испуњавају исте услове по основним критеријумима, примењиваће се допунски критеријуми:

Остварени ЕСПБ бодови у претходној школској години, односно остварена просечна оцена у случају подударања ЕСПБ бодова. За студенте прве године студија, позиција на коначној ранг листи при упису у Академију.

  1. За студенте уписане без полагања пријемног испита који су по поступку признавања испита стекли услов да се у наредној школској години рангирају за финансирање на терет буџета, посматраће се број остварених ЕСПБ бодова у текућој школској години на Академији, односно Одсецима Академије. У случају подударања ЕСПБ бодова у разматрање ће се узети остварена просечна оцена у текућој школској години.

УТВРЂИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ И УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ (2021/2022.) ГОДИНУ

По завршетку свих испитних рокова, укључујући и додатни рок за студенте који су спречени да због позитивног резулатата на ковид 19 искористе могућност полагања испита у додатном октобарском  року,  односно 12. ОКТОБРА 2021. године биће објављена прелиминарна ранг листа у складу са горе наведеним критеријумима.

Студенти који су доставили потребну документацију на  предвиђену мејл адресу covid19@politehnika.edu.rs биће накнадно обавештени о термину полагања испита.

Студент има право приговора на прелиминарну ранг листу у року од 24 часа од објављивања ранг листе.

Приговор се подноси путем шалтера студентске службе руководиоцу Одсека који одмах решава приговор.

За упис школске 2021/2022. године коначна ранг листа биће објављена 14.ОКТОБРА 2021. године.

Приговор на коначну ранг листу упућује се председнику Академије у року од 24 часа од објављивања коначне ранг листе.

Упис студената по коначној ранг листи вршиће се од 18. OКТОБРА 2021. закључно са 22. ОКТОБРОМ 2021. године.

Студент који сам финансира своје школовање, а рангирао се у оквиру коначне ранг листе, при упису мора да да изјаву да не жели да се упише по ранг листи за упис на буџет.

Студент који паралелно студира на два студијска програма, при упису у наредну школску годину мора да се изјасни на ком студијском програму не жели да се финансира на терет буџета.

 

По завршеном термину предвиђеном за упис буџетских студената вршиће се упис на терет буџета на преостала слободна места до попуне квоте а у складу са утврђеном коначном ранг листом. Уколико студент не изврши упис у предвиђеном периоду, губи могућност уписа на терет буџета, а на његово место ће бити уписан следећи студент који испуњава услов, а на коначној ранг листи се налази испод „црте“.

Студент који не изврши упис у школску 2021/2022. годину у предвиђеним терминима, упис може извршити накнадно,  а у складу са ценовиком за текућу школску годину (Накнада за упис после рока).

Последњи дан за закаснели упис је 31.октобар текуће године.

 

КВОТЕ ЗА УПИС БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА

Квоте су утврђене у складу са Законом о високом образовању члан 99., став 3. и 5. , Статутом Академије и Правилником о студијама.      

СГД
СГД
СДП
 МДК
ККД
РТХ
СГИ
СЗЖ
БИЗ
СМК
ЗБИР

                                                                              

II година студија

30

30
33
12
18
72
90
70
33
388414

                       

СГД
СДП
МДК
ККД
РТХ
СГИ
СЗЖ
БИЗ
СМК
ЗБИР
III година студија

43

36
40
14
40
60
80
60
60
433

 

 

У Београду, 27.09.2021. године         

Руководилац студентске службе

                                                                                                                                             Љиљана Вуковић

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017