Признавање испита

Стари студенти

Признавање испита

Република Србија

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

СК - 0201

БРОЈ: 168

ДАТУМ: 23.09.2021.  године

Београд, Катарине Амброзић 3

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИЗНАВАЊА ИСПИТА ПОЛОЖЕНИХ НА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ИЛИ У АКАДЕМИЈИ ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

за школску 2021/2021. годину 

Студенти који студирају у Академији техничких струковних студија Београд захтев за признавање раније положених испита (на истом нивоу и у оквиру исте врсте студија) у Академији или на другој високошколској установи, могу поднети од 23.09. до 07.10.2021. године.

Захтеви за признавање испита преузимају у просторији К2-3 у ул. Kaтарине Амброзић бр. 3, радним даном у времену од 9:00 до 14:00 часова.

Уз захтев, студент је дужан да приложи:

Уверење о положеним испитима (мора да садржи врсту и ниво студија на коме су положени испити);

  • Оверене наставне планове и програме, за положене испите, ако су испити положени на другој високошколској установи;

Потврду о уплати трошкова за издавање решења о признавању испита (према важећем ценовнику за школску 2020/2021. годину).

Уплату трошкова за издавање решења о признавању испита студент врши према следећим инструкцијама:

 

Прималац: Академија техничких струковних студија Београд,

Катарине Амброзић 3

Текући рачун Академије: 840-2118666-55

Позив на број9020212022

Сврха уплате: издавање решења за прелазак на студије, односно издавање решења о признавању испита

 

О захтеву студента одлучује Наставно-стручно веће Академије. У складу са одлуком Наставно-стручног већа, студент добија решење.

Студент преузима решење у просторији К2-3, ул. Катарине Амброзић бр. 3, у року од три дана од дана објављивања информације о одлуци Наставно-стручног већа Академије. Студент лично преузима решење уз подношење индекса.

По добијању решења студент може поднети жалбу на решење Председнику Академије у року од три дана од пријема решења преко Комисије за преласке.

ЕСПБ остварени по основу испита положених у ранијим школским годинама, а који су признати на Академији не улазе у укупан збир остварених ЕСПБ приликом рангирања студената за упис на терет буџета. ЕСПБ остварени по основу положених и признатих испита у текућој школској (2020/2021.) години улазе у укупан збир остварених ЕСПБ приликом рангирања студената за упис на буџет.

 


Комисија за преласке:

др Доминик Бркић, председник комисије

др Милан Милутиновић, члан

др Злата Живковић, члан

Срђан Барзут, члан

Новак Милошевић, члан,

Душан Марковић, члан,

Љиљана Вуковић, члан

Нађа Ђорђевић, члан

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017