Предиспитне обавезе

Стари студенти

Предиспитне обавезе и систем бодовања

Успешност студената у савладавању одређеног предмета и провера стечених знања и вештина у току студирања, континуирано се прати током процеса наставе и изражава се поенима. Студент стиче бодове на предмету кроз предиспитне обавезе (презентовање стеченог знања кроз интерактивну наставу, рад у групама у току свих облика наставе, одбрану семинарских радова и сл.) и полагањем испита.

Минимални број бодова које студент може да оствари испуњавањем предиспитних обавеза током наставе је 30, а максимални 70 бодова. Максимални број бодова које студент може да оствари на предмету је 100.

Сваки предмет из студијског програма има јасан и транспарентан начин стицања бодова приказан у спецификацији предмета. Начин стицања бодова током извођења наставе укључује број бодова које студент стиче по основу сваке појединачне врсте активности током наставе или извршавањем предиспитне обавезе и полагањем испита. Провера стечених знања и вештина током студирања врши се и кроз одбрану стручне праксе, одбрану специјалистичке праксе (на специјалистичким студијама) и израду завршног рада, чиме студент стиче вештину да пренесе знање другима и способност да учествује у тимском раду.

Сваки предмет вреднован је одговарајућим бројемј ЕСПБ, док завршни рад на основним студијама носи 12 ЕСПБ, а завршни специјалистички рад носи 15 ЕСПБ. Студије се сматрају завршеним када студент испуни све обавезе прописане студијским програмом и при томе оствари 180 ЕСПБ.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017